Všeobecné a obchodní podmínky

1.Obchodní a dodací podmínky se vztahují na veškerý sortiment zboží prodávaného společností Olga Lapková (dále jen “prodávající”) právnickým i fyzickým osobám (dále jen “kupující”).

2.Objednávka zboží se přijímá písemně nebo ústně. Obě tyto varianty jsou vždy závazné.

3.Dodávky zboží se uskutečňují následnými způsoby :
a/ osobním odběrem v místě prodejny prodávajícího nebo dle dohody
b/ zasláním zboží na dobírku nebo převodem pomocí služby PPL

Dodávka zboží, která nepřekračuje 1500,-Kč bez DPH, je kupujícím hrazena v hotovosti. K zakázce nepřesahující 4000,-Kč bez DPH se účtuje expediční poplatek ve výši 150,- Kč bez DPH. U přepravy pomocí služby PPL nebo jinou expediční službou se přeúčtovává tento poplatek dle platného sazebníku zákazníkovi. Prodávající se snaží expedovat materiál v jednom balíku, aby byly ušetřeny náklady pro kupujícího na balném.
Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží i jinými způsoby, než je zde uvedeno. Zboží je považováno za dodané, pokud je předáno kupujícímu nebo jím pověřenému zástupci, dále prvnímu přepravci v sídle prodávajícího, případně na jiném předem smluveném místě. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně případné smluvní pokuty, která může být nárokována v souvislosti s opožděním platby. Do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím je zboží majetkem prodávajícího.

4.Prodejní ceny se určují dle platného ceníku prodávajícího v den vydání zboží. Ceny v ceníku jsou uváděny bez 21% daně z přidaného hodnoty. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku bez předchozího upozornění.

5.Platební podmínky jsou následující :
a/ platbou v hotovosti při převzetí zboží
b/ platbou formou zálohové faktury
c/ bankovním převodem na účet prodávajícího v termínu stanoveném prodávajícím
Za zaplacenou je faktura považována dnem připsání peněz na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení.

6.Výše slev je určována individuálně na základě smluvních vztahů mezi oběma stranami.

7.Prodávající zaručuje kupujícímu jakost a vlastnosti zboží podle údajů udaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu. Prodávající neodpovídá za vady, ke kterým došlo vlivem nesprávného zpracování, nedbalostí nebo používáním ze strany kupujícího. Kupující je povinen reklamovat skryté vady, na které se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady mohly být zjištěny. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně. Nedodržení reklamační lhůty ze strany kupujícího má za následek, že právo z odpovědnosti za vady je nevykonatelné a soudně nevymahatelné. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a vyúčtované na faktuře a pouze do výše uvedené ceny. Kromě výslovně uvedeného materiálu lze reklamovat pouze jednotlivě každý vadný materiál, nikoliv všechny materiály použité při zakázce. Nelze reklamovat materiály třetích stran, ušlý zisk, vícenáklady na montáž nebo opravu, inkousty nebo jiné materiály, které jsou sami o sobě funkční. Formátování deskových materiálů na požadované rozměry se provádí na strojní formátovací pile s možným prořezem +- 2mm a minimální rozměr desky je 30x30cm. PVC desky se standardně formátují od síly desky 2mm. Při odmotávání samolepicích fólií na požadované množství může také dojít k proměření +- 2% z objednané délky.

8.Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje sdělené kupujícím v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, zpracovávat pouze pro účely splnění smluvního vztahu a realizaci případných práv vyplývajících z kupní smlouvy, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky dále vyslovuje souhlas s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem sdělovat České poště, kurýrní službě PPL, Top Trans, popř. jiným spedičním společnostem za účelem doručení objednaného zboží a kontaktování kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu info@www.vyrabime-reklamu.cz. Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.

9.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího a jejich platnost se ruší vydáním nových obchodních podmínek. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se řídí platnou legislativou České republiky.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Pokud souhlasíte se zasíláním informačních e-mailů s novinkami, akcemi a speciálními nabídkami, prosím zaškrtněte svůj souhlas ZDE .